news

Rekapitulace národní konference ,,Měření, vizualizace a zpracování dat v BIM pro projektování a řízení staveb 2019″

By October 10, 2019 No Comments

NÁRODNÍ KONFERENCE:  MĚŘENÍ, VIZUALIZACE A ZPRACOVÁNÍ DAT V BIM PRO PROJEKTOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STAVEB 2019 

 SE ZAMĚŘENÍM NA DIGITALIZACI A PROVÁZANOST BIM S PROCESY VE STAVEBNICTVÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

​​​Záštitu nad konferencí převzala ministryně pro místní rozvoj ČR Ing. Klára Dostálová

a předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Ing. Karel Večeře.

Hlavní sponzoři:​
Další sponzoři:​
Partneři konference a odborní garanti:

Seminář S2 – BIM pro investory

Datum konání: středa, 25. 9. 2019, od 9.00 -13.30 hod., místnost C215 

Odbornými garanty byli: Ing. arch. Petr Vaněk, czBIM, Ing. Ivo Vykydal, ředitel odboru kanceláře ředitele SFDI, Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM, zástupce ČSRES. 

 

Klíčová témata v diskusním bloku semináře S2:

V prvním bloku přednášek uvedl problematiku BIM a její významnost pro rozvoj moderního stavebnictví a  pohovořil o životním cyklu budov a staveb z pohledu BIM Ing. Petr Vaněk z czBIM.

Ředitel odboru Koncepce BIM Jaroslav Nechyba představil plán vládní Koncepce BIM 2022 stručným přehledem toho, co již bylo uděláno a co se plánuje pro další rok. Vysvětlil termíny datový standard stavebnictví a český smluvní standard.  

Ing. Martin Sirotek navázal svou přednáškou o zkušenostech s BIM v rámci projektové přípravy liniových staveb u firmy PRAGOPROJEKT a.s.

Se zkušenostmi a postupy při zavádění metody BIM pro dopravní stavby seznámil účastníky Ing. Ivo Vykydal, ředitel odboru kanceláře ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury. Navazující přednášky Ing. Petra Provazníka ze SŽDC a Ing. Josefa Šejnohy z ŘSD ČR popsali stav využívání metody BIM, postup implementace a pilotní projekty. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) zahájila aktivity související s možnostmi využití metody Building Information Modelling (BIM) již v roce 2017. V současnosti se této metodě věnuje tým specialistů, kteří ve spolupráci s dalšími organizacemi veřejného sektoru (MPO, MD, SFDI) koordinují přípravu organizace na implementaci této metody. Tento tým od roku 2018 sbírá zkušenosti z pilotních projektů železničních infrastrukturních staveb, které nejen zvyšují povědomí trhu o této metodě, ale zejména na základě prvních praktických poznatků jsou postupně vytvářena pravidla a standardy BIM procesů i informačních modelů. Obdobně je tomu i v ŘSD ČR.

BIM je o spolupráci, modelování, koordinaci a jistě i dalších disciplínách, ale výsledkem jsou vždy BIM data, ať už v podobě parametrického modelu nebo jeho určité podmnožiny. Výsledná informace musí být přesná, a proto je důležitý proces jejich vytváření, sdílení a validace. Tato témata ukázal Pavel Lacina z czBIM, ale také odpověděl na otázky: na jak velká data je nutné se připravit? Pomocí jakých nástrojů lze informace organizovat? Jaká může být jejich hodnota informací pro projekt v různých fázích nebo jak lze hodnotu informací kapitalizovat?

Projektování metodou BIM v oblasti liniových a dopravních staveb z pohledu statika představil Marek Michna z firmy Michna&Perháč s.r.o

Marek Přikryl z Exact Control System ukázal softwarové řešení pro automatizaci vypočtu 3D modelu stavby ke zlepšení geometrie opravované silnice (reprofilace). Nový 3D model stavby vzniká v rámci přípravy projektové dokumentace stavby a navigačních dat pro výstavbu na základě návrhového IRI a požadovaných geometrických parametrů vozovky. 

Ing. Valentýn Avramov, místopředseda představenstva a technický ředitel ENESA a.s. pohovořil o reálných zkušenostech  s přípravou a realizací BIM projektu TZB zadávaného metodou D&B (Design & Build) s úrovní PD DPS LOD 300+ pro novou radnici Prahy 12 a dále o koordinaci projektové  dokumentace, odhalování kolizí v projektech více subdodavatelů i vytváření virtuální reality. 

Na závěr prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. z Katedry zdravotního a ekologického inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze pozval zájemce na praktickou ukázku rekonstrukce vodohospodářské laboratoře, která probíhala v budově D. 

 

Seminář S3:  Digitální pasport komunikací a moderní mapovací systém pro tvorbu DTM ČR

Datum konání: středa, 25. 9. 2019, od 10.00 -12.00 hod., místnost C221

Uzavřený seminář: pořádá firma GRID a.s. 

Odbornými garanty byli: Ing.Zdeněk Štefka, GRID a.s., Ing. Ladislav Jasenovský, vedoucí odd. inf. rozvoje a GIS, TSK Praha, Ing.Petr Borový, Melies, s.r.o.  

Klíčová témata v diskusním bloku semináře S3:

V první části byly prezentovány moderní metody pasportizace komunikací, jejich obsah, ale zejména datové sady pasportů a jejich další možné využití.

Následně byly diskutovány možnosti propojení datových sad pasportů s digitálními mapovými podklady a popisnými informacemi za účelem vytvoření komplexního a všestranně využitelného geografického informačního systému.

V další části byly prezentovány moderní metody sběru geoprostorových dat mobilnímimapovacími systémy. Vyhodnocené datové sady zobrazují veškeré vybavení komunikací i městské zástavby, rovněž tak vlastnosti povrchů silnic a dopravních staveb, a to v jednotném prostorovém souřadnicovém systému S-JTSK a Bpv. 

Velká pozornost byla věnována diagnostice vozovek a související legislativě v resortu MD ČR.

Praktické zkušenosti s datovými sadami pasportů a datovými sadami z mobilních mapovacích systémů, jejich široké využití v hl.m. Praze představil Ing. Ladislav Jasenovský, vedoucí odd. inf. rozvoje a GIS, TSK Praha.

 

Seminář S1 – Stavby v informačních systémech veřejné správy

Datum konání – středa, 25. 9. 2019, od 14.00 -18.00 hod., místnost C215 

Odbornými garanty byli: JUDr. Daniela Šustrová, ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, a Ing. Jaroslav Holý, vedoucí oddělení metodiky a kontroly Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu.

Klíčová témata v diskusním bloku semináře S1:

V první přednášce uvedl problematiku Digitální technické mapy ČR Michal Souček (člen pracovních podskupin RVIS – Architektura a Financování DTM ČR, poradce náměstka MMR).  Prezentace byla zejména věnována představení vizí DTM ČR, jejím východiskům a vazbám na aktivity zejména v rámci „Digitalizace stavebního řízení“. Představen byle zejména datový obsah, jednotlivé komponenty a procesní schéma pořízení a správy dat, dále pak aktuální stav přípravy a realizace všech dosavadních aktivit. Zmíněny byly i informace z pracovních skupin architektura, financování a okrajově i problematika legislativy.

Následovala přednáška Registr územní identifikace adres a nemovitostí Ing. Jiřího Formánka (vedoucí oddělení správy RÚIAN, Český úřad zeměměřický a katastrální), který popsal referenční údaje o územní identifikaci a adresách, propojení údajů o stavebních objektech v ISÚI a o budovách v KN, zkvalitňování datového fondu a možnost reklamací, rozšiřování datového fondu o účelové územní prvky a RÚIAN jako administrativní zdroj pro Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Dále informoval o legislativních a organizačních změnách, které připravuje ČÚZK pro Digitální technickou mapu ČR.

V přednášce Stavby v katastru nemovitostí popsal Ing. Jaroslav Holý (vedoucí oddělení metodiky a kontroly Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu) údaje o stavbách, způsoby zápisu staveb do katastru, přebírání údajů z RÚIAN, poskytování a užívání údajů katastru nemovitostí.

Byty v katastru nemovitostí byla závěrečná přednáška JUDr. Daniely Šustrové, LL.M. (ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu). Popísala východiska bytové úpravy a právní rámec, dualitu jednotek, možnosti vymezení jednotek a novelu občanského zákoníku týkající se bytů.

 

Seminář S6:  Smluvní standard, zadávání veřejných zakázek 

Datum konání: středa, 25. 9. 2019, od 14.00 -18.00 hod., místnost D1122

Seminář pořádala Česká agentura pro standardizaci: https://www.koncepcebim.cz,

Odbornými garanty byli: Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM a JUDr. Lukáš Klee, PhD., LL.M., MBA vedoucí pracovní skupiny PS02 

 

Klíčová témata v diskusním bloku semináře S6

Projednávaná témata byla: Smlouvy a veřejné zakázky ve stavebnictví aktuálně. Český standard smlouvy pro výstavbu. Smlouvy a BIM – BIM protokol. Zadávání veřejných zakázek a BIM. Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek.

 

Seminář S4 – Digitalizace stavebního řízení 

Datum konání – čtvrtek, 26. 9. 2019, od 9.00 -14.00 hod., místnost B286 

Odbornými garanty byli:

  • Bc. Václav Nebeský, náměstek ministryně místního rozvoje, 
  • Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE, z.s.,
  • Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZK, 
  • Ing. Ivana Jakoubková, ředitelka odboru územně a stavebně správního, MMR, 
  • Milan Pour, vedoucí střediska majetkoprávních činnosti, PRAGOPROJEKT a.s.,
  • Mgr. Vlastimil Diviš, vedoucí odboru Právní služby, ČEPS, a.s. 

 

Klíčová témata v diskusním bloku semináře S4:

Digitalizace stavebního řízení – náměstek ministryně místního rozvoje Bc. Václav Nebeský ve společné přednášce s Mgr. Zdeňkem Zajíčkem, prezidentem ICT UNIE, pohovořil o současném stavu příprav, úspěších, ale i problémech, které toto zásadní společenské téma přináší.

Novelizaci souvisejícího zeměměřického zákona ve vazbě na Digitální technickou mapou ČR (DTM ČR) představil Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZK.

Ing. arch. Eva Mikulová z Ministerstva dopravy doplnila informace o nových změnách postupů při přípravě, umisťování a povolování liniových staveb (o přehledu změn v zákoně č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

Digitální technická mapa ČR, pojetí, obsah a procesy správy dat, využití DTM ČR ve vazbě na proces stavebního řízení a zpracování dokumentace staveb včetně BIM byly obsahem vystoupení Mgr. Jiřího Čtyrokého, Ph.D., ředitele sekce SPI Institutu plánování a rozvoje hl.m.Prahy.

Mgr. Vlastimil Diviš (vedoucí odboru Právní služby, ČEPS, a.s.) seznámil účastníky se zkušenostmi z povolování energetických liniových staveb a možnostmi urychlení jejich povolovacího procesu v kontextu požadavků EU na realizaci transevropských energetických sítí.  

Informace z rozhodovací praxe stavebních úřadů a současné zkušenosti s digitalizací stavebního řízení i situaci na stavebních úřadech obecně přiblížily Ing. Ivana Jakoubková (ředitelka odboru územně a stavebně správního MMR) a Mgr. Jana Janečková (vedoucí právního oddělení Magistrátu hl. m. Prahy).     

Ředitel odboru Koncepce BIM Jaroslav Nechyba představil plán vládní Koncepce BIM 2022 – z pohledu návaznosti metody BIM na připravovanou digitalizaci stavebního řízení. Vysvětlil termíny datový standard stavebnictví a jeho souvislost se stavebním řízením a o vazbě BIM na digitalizaci stavebního řízení.

Praktické zkušenosti s poskytováním informací ke stavebnímu řízení z pohledu TSK PRAHA na příkladě Hl. města Prahy ukázal Ing. Ladislav Jasenovský, vedoucí odd. inf. rozvoje a GIS.

Na závěr prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D.  Katedry zdravotního a ekologického inženýrství Fakulty stavební, ČVUT v Praze, pronesl krátkou přednášku o použití technologií BIM a pozval zájemce na praktickou ukázku rekonstrukce vodohospodářské laboratoře, která probíhala v budově D.

 

 

VIP Seminář S5 – Digitalizace stavebního řízení 

Datum konání: 26. 9. 2019 od 15 do 18,00 hodin, Zasedací síň B169.

Na uzavřeném setkání se prolínaly přednášky týkající se digitalizace stavebního řízení a Digitální technické mapy ČR (DTM ČR). Tato velmi aktuální témata přiblížili náměstek ministryně místního rozvoje Bc. Václav Nebeský ve společné přednášce s Mgr. Zdeňkem Zajíčkem, prezidentem ICT UNIE. Popsali dosud realizované přípravné aktivity a zdůvodnili společenskou nezbytnost navrhovaných změn.

 

Na tuto přednášku navázal Ing. Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, který na příkladu digitalizace katastru nemovitostí naznačil možné přínosy digitalizace v územním plánování a stavebním řízení, vazby na Registr územní identifikace, adres a nemovitostí a spolupráci resortu při tvorbě Digitální technické mapy ČR. 

Vybrané informace z rozhodovací praxe stavebních úřadů přiblížila Ing. Ivana Jakoubková (ředitelka odboru územně a stavebně správního MMR). 

V průběhu semináře probíhala velice široká neformální diskuse, která zahrnovala nejrůznější témata týkající se digitalizace stavebního řízení, problematiky BIM i DTM ČR.